Mat Nor, F., T. S. . Tajuddin, and A. S. . Azman. “Tahap Pengetahuan Dan Ramalan Gelagat Petani Terhadap Kepatuhan Pembayaran Zakat Tanaman: Satu Tinjauan Di Daerah Sabak Bernam: The Level of Knowledge and Predicting Farmer’s Behavioural towards the Zakah on Crops Compliance: A Review in Sabak Bernam”. Journal of Management and Muamalah , vol. 8, no. 1, June 2018, pp. 43-57, https://jmm.kuis.edu.my/index.php/jurnal/article/view/68.