[1]
F. Mat Nor, T. S. . Tajuddin, and A. S. . Azman, “Tahap Pengetahuan dan Ramalan Gelagat Petani terhadap Kepatuhan Pembayaran Zakat Tanaman: Satu Tinjauan di Daerah Sabak Bernam: The Level of Knowledge and Predicting Farmer’s Behavioural towards the Zakah on Crops Compliance: A Review in Sabak Bernam”, J. Mgt. Mml., vol. 8, no. 1, pp. 43-57, Jun. 2018.