Mat Nor, F., Tajuddin, T. S. . and Azman, A. S. . (2018) “Tahap Pengetahuan dan Ramalan Gelagat Petani terhadap Kepatuhan Pembayaran Zakat Tanaman: Satu Tinjauan di Daerah Sabak Bernam: The Level of Knowledge and Predicting Farmer’s Behavioural towards the Zakah on Crops Compliance: A Review in Sabak Bernam”, Journal of Management and Muamalah , 8(1), pp. 43-57. Available at: https://jmm.kuis.edu.my/index.php/jurnal/article/view/68 (Accessed: 24July2024).