Mat Nor, Fadilah, Teh Suhaila Tajuddin, and Aza Shahnaz Azman. 2018. “Tahap Pengetahuan Dan Ramalan Gelagat Petani Terhadap Kepatuhan Pembayaran Zakat Tanaman: Satu Tinjauan Di Daerah Sabak Bernam: The Level of Knowledge and Predicting Farmer’s Behavioural towards the Zakah on Crops Compliance: A Review in Sabak Bernam”. Journal of Management and Muamalah 8 (1):43-57. https://jmm.kuis.edu.my/index.php/jurnal/article/view/68.