Abdul Rahman, Noor Syahida, Hasliza Talib, Nur Zulfah Md Abdul Salam, Nurhayati Abd Ghani, Nurul Syafini Abd Rahman, and Mohd Musa Sarip. 2017. “Property Management in Islam: The Gift (Hibah) Perspective in Al-Umm Written By Imam Al-Syafi’i: Pengurusan Harta Dalam Islam: Perspektif Hadiah (Hibah) Di Dalam Al-Umm Karya Imam Al-Syafi’i”. Journal of Management and Muamalah 7 (1):27 - 41. https://jmm.kuis.edu.my/index.php/jurnal/article/view/64.