Nordin, Nurhaiza, Nurnaddia Nordin, and Normaz Wana Ismail. 2017. “A Study of Population Ages Structure and Health Care Expenditure in India: Kajian Keperluan Struktur Umur Dan Perbelanjaan Penjagaan Kesihatan Di India”. Journal of Management and Muamalah 7 (1):1 - 17. https://jmm.kuis.edu.my/index.php/jurnal/article/view/62.