Mat Nor, F., Tajuddin, T. S. ., & Azman, A. S. . (2018). Tahap Pengetahuan dan Ramalan Gelagat Petani terhadap Kepatuhan Pembayaran Zakat Tanaman: Satu Tinjauan di Daerah Sabak Bernam: The Level of Knowledge and Predicting Farmer’s Behavioural towards the Zakah on Crops Compliance: A Review in Sabak Bernam. Journal of Management and Muamalah , 8(1), 43-57. Retrieved from https://jmm.kuis.edu.my/index.php/jurnal/article/view/68