[1]
Mat Nor, F., Tajuddin, T.S. and Azman, A.S. 2018. Tahap Pengetahuan dan Ramalan Gelagat Petani terhadap Kepatuhan Pembayaran Zakat Tanaman: Satu Tinjauan di Daerah Sabak Bernam: The Level of Knowledge and Predicting Farmer’s Behavioural towards the Zakah on Crops Compliance: A Review in Sabak Bernam. Journal of Management and Muamalah . 8, 1 (Jun. 2018), 43-57.