[1]
Abdul Rahman, N.S. , Talib, H., Md Abdul Salam, N.Z., Abd Ghani, N. , Abd Rahman, N.S. and Sarip, M.M. 2017. Property Management in Islam: The Gift (Hibah) Perspective in Al-Umm Written By Imam Al-Syafi’i: Pengurusan Harta dalam Islam: Perspektif Hadiah (Hibah) di dalam Al-Umm Karya Imam Al-Syafi’i. Journal of Management and Muamalah . 7, 1 (Jun. 2017), 27 - 41.